سالن ورزشی خاقانی

بلوار پیروزی – خیابان خاقانی – بین خاقانی 11 و 13

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه