باغ خونی (واگذاری به جمعیت خدمت گزاران)

خیابان امام رضا 16 – عنصری

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه