بوستان زائرپذیر غدیر

بزرگراه شهیدکلانتری–حد فاصل تقاطع های غیر همسطح غدیر و سلام

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه