سالن ورزشی رجاء

شهرک شهید رجایی – مقابل حر 44 – بوستان رجاء

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه