سالن ورزشی شهید شیرودی

چهار راه شیرودی – روبروی شرکت برق

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه