قطعه زمین جنب میدان شهید حججی (واگذاری به آستان قدس)

خیابان شهید شوشتری – جنب میدان شهید حججی

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه