سالن ورزشی ثامن الائمه (ع)

شهرک طرق – بلوار شهید ساعی – شهید ساعی6

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه