سالن ورزشی میثاق

بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی – رفسنجانی5 – آزاده 31

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه