سالن ورزشی وحدت

بلوار وحدت – جنب آتش نشانی

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه