سالن ورزشی صیادشیرازی

بلوار شهید صیاد شیرازی – نبش صیادشیرازی17

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه