نمایشگاه بین المللی مشهد

تقاطع چهار سطحی آزادگان به سمت پل نمایشگاه

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه