سالن ورزشی شهدای شهرداری شماره۱

بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی- اقدسیه42

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه