سالن ورزشی علیمردانی

انتهای بلوار میرزاکوچک خان – شهید اسماعیل پور طرقی 20

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه
اطلاعات بیشتر

ذخیره