سالن ورزشی شهید ناصری

بلوار شهید ناصری – روبروی بوستان بهار – جنب پمپ گاز

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه