سوله شورای اجتماعی محله کوی دکترا

شهید قرنی 20

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه