سالن شهدای گوهرشاد

سیدی – انتهای خیابان قائم – بوستان قائم

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه