سالن وکیل آباد

طرقبه – امام رضا14-بوستان وکیل آباد

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه