طبقه منفی یک عرصه‌ی میدان شهداء (واگذاری به آستان قدس)

میدان شهداء – طبقه منفی یک

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه