فرهنگسرای امت

بلوار ولایت – مقابل بوستان وحدت

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه