فرهنگسرای غدیر

تقاطع شهید شیرودی و شهید رستمی – سالن ورزشی فرهنگسرای غدیر

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه