سالن ورزشی شهید نیکنام

بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی – بلوار مجیدیه – سجادیه7

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه