سالن شهید جهاد مغنیه

میدان حافظ – کوشش 31

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه