مدرسه قدیمی فرازی

شهید مطهری24، کوچه شهید مهدی زاده

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه