سالن ورزشی مدافع حرم

بزرگراه بابانظر – انتهای شهید آوینی 53

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه
اطلاعات بیشتر

ذخیره