سالن ورزشی سرافرازان

بلوار سرافرازان – نبش سرافرازان 13

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه