سالن ورزشی ارم

بلوار پنجتن – پنجتن47 – سوله بحران ارم

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه