پارکینگ مجد (واگذاری به جمعیت خدمت گزاران)

بلوار قرنی – تقاطع مجدد و شهید عامل

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه