حیاط مدرسه حاج تقی آقا بزرگ (واگذاری به آستان قدس)

خیابان کاشانی – کاشانی 14

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه