سالن ورزشی بهمن

بلوار بهمن – داخل بهمن 44

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه