سالن ورزشی نماز

بلوار پیروزی – نماز 1/16

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه